STRAMIEN NIEUWAERDEN / VAN IWAARDE

 

(Tholen 1652-1811)

 

Genealogische Werkgroep Tholen

 

 

Inleiding

Ditmaal het stramien (de hoofdlijn, het geraamte) van de familie van Nieuwaerden, ook geschreven van Iwaarde, op het eiland Tholen. Voor de goede orde: de bedoeling is niet een complete genealogie te leveren,maar door het aangeven van familierelaties en vindplaatsen van niet direct voor de hand liggende bronnen de mogelijkheid te verschaffen aan ieder, die bij zijn onderzoek op deze familie uitkomt, de gegevens te achterhalen. De gegevens gaan globaal tot de invoering van de burgerlijke stand. Behalve DTB-registers zijn verschillende registers uit de rechterlijke archieven en de weeskamerarchieven verwerkt, waarnaar wordt verwezen overeenkomstig de nummering van de inventaris van Lasonder (Afgekort LAS.)

 

Ia. JAN VAN YWAERDEN de Oude, overl., verm. te Poortvliet kort vr 15.3.1652 (Las. 5692). Tr. 1e N.N., overl. ca. 1626, tr. 2e met. Maycken Leenders Bunne(?), overleden na 15.3.1652. Over de kinderen uit het 2e huwelijk, die in 1652 nog minderjarig waren, werd voogd hun oom Pieter van Ywaerden (zie Ib).

Uit het eerste huwelijk:

1.      Jan (de jonge), volgt IIa.

2.      Christiaen, volgt IIb.

3.      Catharina, tr. 1e Marinis Willemsen, waaruit kinderen te Poortvliet 1646,1647 en 1654. Tr. 2e te Poortvliet, otr. St. Maartensdijk, 30.4.1667 Michiel Mol Pzn., wonende op Polswerve daarna, waar zij met haar eerste man ook had gewoond. Zie Las. 5692, 13.5.1667.

4.      Pieternelle, overl. na 15.3.1652.

Uit het tweede huwelijk zes kinderen (Las. 5692, 15.3.1652), volgorde niet bekend, waarvan met name:

5.      Isaack, volgt IIc.

6.      Abraham, volgt IId.

7.      Susanna, ook Tanna Janse van Ywaerden, overl. vr 28. 9.1666, tr. ca. 1660 Jasper Hubregts op de Put, zie Las. 5692. 28.9.1666.

8.      Jacob, volgt IIe.

 

Ib PIETER VAN YEWAERDEN de oude, overl., verm. Poortvliet n 15.3.1652, broer van Ia, tr. N.N..

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1.      Maiken Pieters van Iwaerden, geb. Boeschepe in Vlaanderen, otr. Scherpenisse 12.4.1642 met Lieven Lievens van Otegem, van Otegem bij Aardenburg in Vlaanderen.

2.      Janneke Pieters van Iwaerden, doopgetuige in 1643 te Scherpenisse.

3.      Pieter, volgt IIf.

4.      Pieternelle Pieters van Nieuwaerde, tr. 1e 1652 Joannes Jacobsen de Vriend (kind St. Maartensdijk 1653), tr. 2e otr. St. Maartensdijk 12.9.1654 met David Pietersen Casseband, tr. 3e St.Maartensdijk 2.10.1668 Cornelis Jacobs Cijs. Zie Las. 5376, 11.9.1654 en 1.10.1668.

5.      Susanna Pieters van Nieuwaerde, tr. 1e Abraham van Iperen, (kind te Poortvliet 1655), tr. 2e otr. St. Maartensdijk 4.5.1669 met Marinus Jacobsen Cijs. Hieruit kinderen t/m 1678 te St. Maartensdijk. Zie Las. 5692, 19.5.1669.

 

IIa. JAN VAN YWAERDEN de jonge, (ex. Ia), overl. vr 1686. Tr. Josijntien Hubrechts. Las. 5692, 31.1.1686 accoord over het onderhoud van de wezen, waarin ook de meerderjarige kinderen genoemd zijn.

Uit dit huwelijk:

1.      Johannes, ged. Poortvliet 7.3.1649, belijdenis aldaar op 23.12.1668, overleden vr 1686.

2.      Hubrecht, volgt IIIa.

3.      Anthoni, ged. Poortvliet 14.4.1653, belijdenis aldaar op 3.3.1671, overl. vr 1686.

4.      Maria, ged. Poortvliet 18.7.1655, overl. aldaar ...1.1719, otr. aldaar 6.11.1682 Jacob Cornelisse (N)oom, die Las. 5694, 68vso, 19.1.1721 hun testament (datum niet genoemd) ter weeskamer vertoonde. Voogd werd Pieter (IIIb).

5.      Pieter, volgt IIIb.

6.      Dyna, geb. ca. 1660, overl. vr 24.5.1694, otr. Poortvliet 1.5.1683 met Adriaan Luyck.

7.      Reyna, geb. ca. 1664, overleden vr 1699, tr. Scherpenisse 27.8.1691 Willem Pieters Dane.

8.      Cornelia, geb. ca.1668, overl. vr 6.3.1700, tr. 1e Poortvliet 28.3.1693 Michiel Janse Olivier, tr. 2e Poortvliet 19.20.3.1695 met Cornelis Marinusse Schakerloo.

9.      Sara, geb. Poortvliet ca. 1670, overleden vr 25.8.1698, tr. Poortvliet, otr. aldaar 4.9.1694 Jan Snoeck, jm. van Veere, Zie Las. 5693, fol. 53, 25.8.1698.

 

IIb. CHRISTIAEN VAN YWAERDEN, (ex. Ia), geb. ca. 1622, overl. 1652/3, tr. 1e Catharina van de Rasernije (ook de Kasiere), tr. 2e Scherpenisse 6.2.1647 Jacomijntje Jans. Zie Las. 5692, 22.4.1653, waar o.a. als eigendom wordt vermeld een huis, schuur, hof etc. in 't Noorteynde.

Uit het eerste huwelijk:

1. Janneken, ged. Poortvliet 4.3.1646, overl. na 22.4.1653.

Uit het tweede huwelijk:

2.      Johannes, ged. Poortvliet 16.2.1648, overl. na 22.4.1653.

3.      Catelijntien, ged. Poortvliet 26.9.1649, tr. Poortvliet 6.6.1672, Huybrecht Klaesse.

4.      N.N., in leven op 22.4.1653.

 

IIc. ISAACK JANSE VAN YWAERDEN, (ex. Ia), geb. ca. 1628, overl. vr 15.3.1652, tr. Tanneken Adriaens Crocke. Zij hertrouwde te Scherpenisse 1655 met Jan Michiels de Vos. Over hun kind werd als voogd genoemd de grootvader Adriaen Jacobs Crocke, Las. 5692, 15.3.1652.

Uit dit huwelijk:

1. N.N., overl. na 15.3.1652.

 

IId. ABRAHAM JANSE VAN NIEUWAERDEN, (ex. Ia), geb. te Merck in Frankrijk, overleden voor 21.11.1681, wonende op Polswerve, tr. 1e Poortvliet, otr. aldaar 17.5.1668 Pieternella Geerts, tr. 2e Poortvliet 25.3.1671 Aeghtje Jans (de) Cock Op 21.11.1681 wordt als oom en voogd van de vier wezen genoemd Jacob van Ywaerden (IIe).

Uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend. Uit het tweede vier kinderen, namen niet bekend.

 

IIe. JACOB JANSE VAN NIEUWAERDEN, (ex. Ia), geb. in Frankrijk, tr. 1e te Tholen 22.4.1662 met Maeiken Cornelis Mouwe, tr. 2e te Poortvliet 6.10.1672 met Tannetje Marinusse Jacht. Hij wordt nog 13.11.1696 vermeld als oudoom en voogd van de wees van Isack van Ywaerden en Adriaantje Jaspers (zie Las. 5693, fol. 41v). Zie voorts Las. 5692, 3.10.1672.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Janneken, geb. verm. Poortvliet 1662/3, tr. Poortvliet 8.5.1687 Paulus Huybrechtse Schrijver.

2.      Maetjen, geb. verm. Poortvliet 1667/8, overl. na 3.10.1672.

Uit het tweede huwelijk:

3. Lena, geb. Poortvliet, begr. Stavenisse 14.4.1733, (van onder St. Annaland), tr. 1e Poortvliet 12.2.1703 met Willem Stoffels de Groot, tr. 2e Stavenisse 7.7.1705 met Cornelis Abrahamse Moerland.

 

IIf. PIETER PIETERSE VAN NIEUWAERDEN, (ex. Ib), overl. Poortvliet 1658, tr. 1e Janneken Cornelis, tr. 2e Jacobmijntie Corstiaens Eeckeloo (ook: Jac. op den Olyefant). Zie Las. 5692, 10.12.1662.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Rachel, ged. Poortvliet 11.11.1645.

2.      Dina, tweeling met de vorige, ged. Poortvliet 11.11.1645, overleden na 1690, tr. 1e te Tholen 23.7.1664 Corstiaen Hendriks (Begeeren), tr. 2e te Poortvliet 27.9.1690 met Lindert Jans van Dale.

3.      Tanneken, ged. Poortvliet 19.8.1650.

Uit het tweede huwelijk:

4.      Maria, ged. te Poortvliet 28.11.1652.

5.      Pieternelle, ged. Poortvliet, 3.1.1655, overl. St. Maartensdijk ...7.1715, tr. St. Maartensdijk 9.2.1680 met Leendert Hubrechts Schipper, overl. 1707, zie Las. 5376, 28.1.1708 en Las. 5377, fol. 53, 29.8.1715.

 

IIIa. HUBRECHT JANSE VAN NIEUWAERDEN, (ex. IIa), ged. Poortvliet 19.2.1651, overl. na 1686, wonende op de Rand, tr. Poortvliet 1.1.1672 met Cornelia Laurensdr. Krijgsman.

Kinderen hieruit tot dusver niet bekend.

 

IIIb. PIETER JANSE VAN YWAERDEN, (ex. IIa), geb. verm. Poortvliet ca. 1656, tr. Neeltie Berends van Nuffelen.

Uit dit huwelijk:

1.      Beerent, ged. Scherpenisse 3.12.1684, jong overleden.

2.      Josina, ged. Scherpenisse 13.1.1686, tr. otr. Stavenisse 13.12.1710, Dirk Pieters Vermaas.

3.      Jan, volgt IVa.

4.      Berent, ged. Scherpenisse 3.12.1690.

5.      Marya, ged. Scherpenisse 8.2.1693.

6.      Abraham, ged. Scherpenisse 14.3.1694.

7.      Huibregt, ged. Scherpenisse 10.6.1696, jong overleden.

8.      Marinus, ged. Scherpenisse 7.7.1697.

9.      Huibregt, volgt IVb.

 

IVa. JAN PIETERS VAN YWAARDEN, (ex. IIIb), geb. Werstkerke, ged. Scherpenisse 27.2.1689, begr. aldaar 13.12.1720, tr. 1e, otr. Poortvliet 11.4.1710 Stoffelijntje Jaspers, tr. 2e Scherpenisse 9.5.1720 Marchie van der Schoor.

Geen kinderen bekend.

 

IVb. HUIBREGT VAN IWAARDEN, (ex. IIIb), ged. Scherpenisse 16.11.1698, begr. Stavenisse, 20.1.1766, tr. 1e Stavenisse 4.5.1722 Claesie van der Meulen, tr. 2e Stavenisse 7.5.1749 Lysebeth Batenburg.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Neeltgen, ged. Stavenisse 10.1.1723, begr. aldaar 30.1.1766, tr. aldaar 15.11.1744 Johannes Mierbeek.

2.      Jan, ged. Stavenisse 12.12.1723, begr. aldaar 28.1.1753, kennelijk ongehuwd.

3.      Pieternella, ged. Stavenisse 19.5.1726, tr. 1e Stavenisse 30.4.1749 Geerart Smit(s), tr. 2e St. Maartensdijk 12.12.1758 Leendert Poot. Zij kreeg een natuurlijke dochter Janna van Iwaarden, ged. Stavenisse 6.8.1747, aldaar begr. 16.10.1747.

4.      Maria, ged. Stavenisse 11.2.1733.

5.      Maria, ged. Stavenisse 16.5.1734, otr. aldaar 16.4.1756 met Jacob(us) van 't Hof.

6.      Barent, volgt Va.

7.      Pieter, ged. Stavenisse 1.11.1739

Uit het tweede huwelijk:

8. Pieter, volgt Vb.

 

Va. BARENT VAN IWAARDEN, (ex. IVb), ged. Stavenisse 20.l.1737, tr. 1e aldaar 30.4.1761 met Jacomijntje Uyl, tr. 2e Poortvliet 14.5.1764 met Jannetje Kuijper, tr. 3e Poortvliet 19.7.1784 Jacomijntje Gijzeling.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Clasina, ged. Poortvliet 14.2.1762. \

2.      Cornella, ged. Poortvliet 20.11.1763, tr. aldaar 26.2.1782 Jan Christiaanse.

Uit het tweede huwelijk:

3.      Huybrecht, ged. Poortvliet 27.10.1765.

4.      Willem, volgt VIa.

5.      Jan, volgt VIb.

6.      Klaazijna, ged. Poortvliet 5.7.1772.

7.      Clasina, ged. Poortvliet 12.9.1773, tr. aldaar 10.3.1795 met Naboth van Zorgen.

8.      Leena, ged. Poortvliet 3 of 5.1779, tr. aldaar, otr. 12.12. Naboth Meerman.

9.      Neeltje, geb. Poortvliet 8, ged. 17.12.1780, tr. aldaar 2.6.1800 Nicolaas Polderman.

Uit het derde huwelijk:

10. Barend, volgt VIc.

 

Vb. PIETER VAN IWAARDEN, (ex. IVb), ged. Stavenisse 1.3.1750, overl. aldaar, tr. 1e Scherpenisse 21.7.1771 Elisabeth van As, tr. 2e St.Maartensdijk, otr. aldaar 4.2.1775 Sara Arijse Bijkerke, tr. 3e St. Maartensdijk 23.4.1782 Clasina van Dussen. Uit de eerste twee huwelijken geen kinderen. (Zie Las.5353, fol. 315, 24.8.1782 en idem, fol. 189, 8.6.1778)

Uit het derde huwelijk:

1.      Hubregt, geb. St. Maartensdijk 1.2.1783, overl. 's Heer Arendskerke 9.5.1867, zie Van Zeeuwse Stam 1975, p. 265 en 1976 p. 299.

2.      Leendert, geb. Scherpenisse 12.9.1784.

3.      Elisabeth, geb. Stavenisse 21.10.1786, tr. aldaar 17.10.1809 Abel Cornelisse Jeremiasse Dorst.

4.      Neeltje, geb. Stavenisse 19.12.1788.

5.      Jan, geb. Stavenisse 15.3.1791.

6.      Marinus, geb. Stavenisse 12.3.1794.

7.      Jacobus, geb. Stavenisse 29.11.1795.

8.      Cornelis, geb. Stavenisse 20.2.1797.

9.      Jacoba, geb. Stavenisse 15.7.1798, kreeg een natuurlijk kind Jacobs , overl. Stavenisse 11.10.1819, oud 18 dagen.

10. Leendert, geb. Stavenisse 18.2.1810.

 

VIa. WILLEM VAN IWAARDEN, (ex. Va), ged. Poortvliet 30.7.1768, overl. na 1831 (te Oosterland?), tr. Maria Hertog. Hieruit waarschijnlijk kinderen,

 

VIb. JAN VAN IWAARDEN, (ex. Va), ged. Poortvliet 16.12.1770, trouwt aldaar 9.9.1800 Elisabeth Cornelisse Oom.

Uit dit huwelijk:

1.      Jannetje, geb. Scherpenisse 8.2.1801.

2.      Cornelis, geb. Scherpenisse 27.1.1802.

3.      Barendina, geb. Scherpenisse 27.12.1802.

4.      Adriana, geb. Scherpenisse 9.9.1804.

5.      Cornelia, geb. Scherpenisse 29.11.1805.

6.      Barend, geb. Scherpenisse 22.1.1807.

7.      Helena, geb. Scherpenisse 17.1.1808.

8.      Cornelia, geb. Scherpenisse 26.3.1609.

9.      Neeltje, geb. Scherpenisse 17.8.1811.

 

VIc. BAREND VAN IWAARDEN, (ex. Va), ged. Poortvliet 18.11.1787, tr. aldaar 29.7.1810 Catelina van den Doel.

Uit dit huwelijk (tot 1811):

1. Barend, geb. Scherpenisse 12.12.1810.

 

 

Tot dezelfde familie moet behoord hebben (want Jacob IIe was als oudoom voogd over zijn wees): ISAAC VAN IWAARDE, tr. 1e Adriaentie Cornelisse Duvelaer, tr. 2e te Poortvliet in 1682 Adriaentje Anth. Verheye, tr. 3e Poortvliet in 1686 Maria (ook Cornelia) Anth. van Luyck, tr. 4e Poortvliet 1690 Janneken Frans, tr. 5e Poortvliet 1695 Adriaantje Jaspers; uit het 2e en 5e huwelijk zijn kinderen geboren.

 

Niet aan te sluiten zijn voorts de broers en zuster PIETER JANSE VAN NIEUWAERDE, (getrouwd met Lydia Adriaans van Dijke, waaruit kinderen), JACOB JANSE VAN NIEUWAERDE (getrouwd met Cornelia Jans Kervinck en Adriaantje Kooman, waaruit kinderen) en TANNEKE JANSE VAN NIEUWAERDE, (getrouwd met Cornelis Jacobs Kooij en Adriaan Jacobs Cijs, geen kinderen bekend). Zij zijn geboren te Poortvliet ca.1670-1675.

 

Daarnaast komen nog enkele 'losse' personen voor die niet aan te sluiten zijn, maar die vermoedelijk wel tot dezelfde familie behoord hebben; van hen zijn ons geen kinderen bekend. Mogelijk wel verwant met deze familie,maar misschien in het geheel niet, waren de volgende personen: MARIJTGE PASSCHIERS VAN YEWAERDEN, jd. uit Frankrijk, tr. Tholen 14.6.1654 Lauris Evertsze. Te Tholen van hen gedoopt: Johannes 1655, Abraham 1657 en Susanna 1659. Bij wie o.a. doopgetuigen waren Abraham Passchierze, Maria Pieters, Soetken Soetemans en Marinus Willemsen (deze laatste kan op verwantschap met bovenstaand geslacht wijzen, immers Catharina, d.v. Jan Ia was getrouwd met een Marinus Wiliemsen.)

ABRAHAM VAN NIEUWAERDE, jm. van Calis, otr. Tholen 27.2.1658 met Maria Pieters. Kinderen te Tholen: Abraham 1659, Pieternella 1660, Maria 1662. Zij trouwde 1690 met Pieter van Arkel), Isaac 1665, Dina 1667. Getuigen o.a. Laureis Edewoutse (!), Maria Nieuwaerde, Soete Soetemans. Deze Abraham en Maria waren vermoedelijk broer en zuster. Op grond van hun patronym zou men dan een vader Passchier verwachten, hetgeen geen aansluiting geeft met de ons bekende familie. Wel is het opvallend dat geen van beiden een kind, Passchier noemt, terwijl beiden een zoon Abraham hadden. De namen van hun kinderen vertonen voorts opvallende gelijkenis met die van de kinderen van Jan Ia en Pieter Ib van Nieuwaerden. Tot dusver is echter van werkelijke verwantschap nog niet gebleken. Tenslotte werd nog aangetroffen Vincken Jans, geb. Gent, wed. van GILLIS JANSS VAN NIEUVAERT, trouwde Tholen 1631 Jan Arents. Van hen geen verdere gegevens bekend.

 

 

Aanvullingen en/of verbeteringen zijn steeds uiterst welkom; graag te richten aan het volgende adres:

secretariaat van de Werkgroep Tholen

Welleweg 30

4315 PG Dreischor.

 

 

Voor het eerste gepubliceerd in Van Zeeuwse Stam, contactblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Zeeland. 4de Serie nr 36, maart 1982.