Persant Snoep

Persant Snoep

Ook de familienaam Persant Snoep behoort tot een tak van de hier opgenomen stamboom Snoep. Op deze pagina wat informatie over deze naamdragers.


Pegaasje in de dorpskroeg. Model-reglement voor rederijkers-kamers ten platten lande, door een ex rederijker.

Pegaasje in de dorpskroeg. Model-reglement voor rederijkers-kamers ten platten lande,
door een ex rederijker Jan Persant Snoep, geb. 1815, 
werktuigkundig ingenieur te Leiden, Lid Zeeuws genootschap De auteur van dit reglement-op-rijm, die schreef onder het pseudoniem "een ex-rederijker" was Jan Persant Snoep (1815-1882), heel- en vroedmeester te Wolfaartsdijk in Zeeland. Hij had het gemaakt, zo staat in het voorwoord, om de 'Vereeniging ter bevordering van uiterlijke welsprekendheid Bellamy' te H. 'een "lolligen" avond te bezorgen'. H. staat waarschijnlijk voor de Zeeuwse gemeente Heinkenszand. Die bezat in die tijd een rederijkerskamer van die naam.
Auteur: Jan Persant Snoep (geb. 25 maart 1815 te Goes)
Uitgeverij: H. Nijgh, Rotterdam, 1858

Daarnaast was hij ook schrijver van het boek: Proeve eener historisch-kritische beschouwing van het wezen en de behandeling der breukbeklemming. Goes, 1863, Snoep, J. Persant.

Verder weten we van Jan Persant Snoep dat hij op 12 juli 1837 te Middelburg geadmitteerd werd tot heelmeester en heelmeester ten platten lande en op 6 oktober als verloskundige. Hij vestigde zich in 1837 als zodanig te 's-Heer Arendskerke, een jaar later te Veere en 20 augustus 1840 te Wolfaartsdijk. Aan zijn 25-jarig dienstverband aldaar op 20 augustus 1865 werd door enige van zijn collega's op gepaste wijze aandacht besteed. Op 20 augustus 1880 werd zijn 40-jarig dienstverband aldaar luisterrijk gevierd onder aanbieding van belangrijke geschenken. Aan hem is achtereenvolgens de onderscheiding te beurt gevallen van benoemd te zijn geworden: op 1 juni 1843 tot corresponderend lid van het Medisch-Physisch Genootschap: Vis unita fortior, in 1818 te Hoorn opgericht; op 11 oktober 1850 tot corresponderend lid van de Sociťtť Mťdicale d'Emulation de la Flandre Occidentale; op 10 april 1854 tot lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg en op 7 september 1860 tot lid van het Genootschap ter bevordering van de genees- en heelkunde te Amsterdam.
Zie verder over deze bekwame en verdienstelijke geneesheer onder andere:
De Middelburgsche Courant, no. 251 en 255;
De Goesche Courant, no. 126 en 128, beide van 24 en 28 oktober 1882;
Het verslag van de Vereeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland, over 1882, uitgebracht 23 februari 1883 te Middelburg;
Geschiedenis van Wolfaartsdijk door v.d. Baan, blz. 331, 332, 406 en 625.

Vrijmetselaarsloge Jan Persant Snoep was vrijmetselaar en verbonden aan de loge "De Opgaande Ster" te Goes. Hij werd als voorzittend meester, sinds 1 augustus 1862, van de loge "De Opgaande Ster" te Goes met bijzondere plechtigheid ter aarde besteld.
Aan de broeders J.C.D. van den Bussche, L.M. can Campen en J.L. van der Pauwert werd opgedragen een necrologie van broeder Persant Snoep te maken dat verscheen in het MaÁonniek Weekblad no. 46 van 13 november 1882. Uit de necrologie van Jan Persant Snoep:
Broeder Persant Snoep zag het ware Licht in de Loge "LíInsťparable" op 24 januari 1857. Na de heropening van de Goese Loge werd hij met algemene stemmen tot Redenaar gekozen en in juli 1862, toen broeder Otto Verhagen de "Moker des Gezags" neerlegde, werd broeder Snoep - om zijn bekwaamheid en ijver voor de Orde - in diens plaats benoemd.
Broeder Snoep was vrijzinnig - een vrijdenker - en verloochende deze beginselen nooit. Tot zijn dood was hij een strijder voor de vrije gedachte; al dat naar dwang zweemde bestreed hij met kracht.
Waar zich - zoals overal - donkere wolken boven de Goese Loge vertoonden, wist hij de leden moed in te spreken, hen op te wekken om voort te gaan, niet in ijver te verflauwen en wist menig bezwaar op te heffen.
Zoals broeder Jan Persant Snoep leefde, is hij ook gestorven, als een waarlijk vrijzinnig man, een broeder geheel doordrongen van de kracht van de maÁonnieke beginselen . Hij was een mens zoals er slechts weinigen zijn.
Langzaam maar zeker ondermijnde een noodlottige kwaal zijn krachtig gestel. Als arts was hij zich van zijn toestand volledig bewust en hij wist dat hem nog slechts korte tijd was gegund. Geen hoop op een leven hiernamaals, bleef hij aanhanger van een natuurlijke levensbeschouwing, maar dat gaf hem niet minder moed om te sterven.
Wat anderen, aanhangers van een kerkelijke leerstelling, omtrent een leven na dit leven ook mogen beweren omtrent de ongerustheid waarmee vrijdenkers slechts kunnen sterven, broeder Snoep heeft bewezen dat dit niet zo is.
Twee broeders Vrijmetselaren spraken hem nog een paar dagen voor zijn heengaan. Uitgestrekt op wat zijn stervenssponde zou worden, sprak hij hen volkomen kalm toe. Hij maakte de nodige schikkingen, overhandigde hun de insignes en stukken, die betrekking hadden op zijn Vrijmetselaarschap.
En bij het afscheid - kalm en waardig genomen - verzocht hij hen zijn laatste groet over te brengen aan de broeders in Goes, hun uit zijn naam te verzekeren van zijn onverflauwde liefde voor hen allen en hen toch vooral op het hart te drukken, bij elkaar te blijven en voort te bouwen aan het grote werk van de Vrijmetselaarij.
Broeder Jan Persant Snoep was niet alleen een geweldige broeder, ook in zijn profane leven was hij een in Goes en omstreken zeer geliefd arts. Hij hielp waar nodig - ook in andere maatschappelijke funkties - minvermogenden, zonder daarvoor enige financiŽle tegemoetkoming te verlangen. Hij was een zeer goede vader en echtgenoot, die zijn gezin steeds voorhield: zo goed mogelijk te leven. Zich te bekommeren om de medemens en niet te kijken naar afkomst of beroep. De necrologie besloot: "Met het overlijden van Jan Persant Snoep is een goed en bekwaam man heengegaan, die zich een eervolle naam heeft verzekerd onder de beroemde Zeeuwen.....".
Bron: Als een Phoenix: de geschiedenis van "De Opgaande Ster" 1801-1823 - 1860 -1891 en het eerste Lustrum van de in 1983 geÔnstallerde Loge door Han Wielick.


Technisch-HygiŽnische beschouwingen over de Economie van den Industrieelen Arbeid

Technisch-HygiŽnische beschouwingen over de
 Economie van den Industrieelen Arbeid Pieter Persant Snoep, geb. 1878, 
werktuigkundig ingenieur te Leiden, Lid Zeeuws genootschap In 1918 schreef deze Snoep een boek over de beweging die in het begin van de 20e eeuw in Amerika was ontstaan onder de naam "Scientific Management". Frederick W. Taylor beschreef hoe men ook met de factor "menschelijke arbeidsverrichting" zo economisch mogelijk om dient te gaan.
Snoep schrijft in zijn inleiding: "Wat dan hebben wij te verstaan onder het "economiseeren" van den menschelijken industrieelen arbeid? Ziehier ons antwoord: het doen verrichten van den dagelijkschen arbeid van den industriearbeider in dier voege, dat eenerzijds de werkopbrengst correspondeerende met de door hem geleverde energie zoo groot mogelijk zij, en verder de arbeid van een zoodanigen omvang, onder zulke omstandigheden verricht en op zoodanige wijze verdeeld over den werkdag, dat de vermoeidheid van het organisme, zoowel in physieken als in psychischen zin binnen physiologische grenzen blijft."
Auteur: Dr. Ir. Pieter Persant Snoep w.i. (geb. 26 okt. 1878 te Kapelle)
Uitgeverij: S.C. van Doesburgh, LeidenStraatnaambord in Leiderdorp

Őn het boekje "Wijzer op weg in Leiderdorp" van W. Kisman, J. van der Kooij en A. Vis (Rijnsburg, 1987) staat het volgende betreffende de Persant Snoepweg:

Persant Snoepweg

(gemeentebesluit 15-01-1963)
(Hoofd)straat tussen Leiderdorpse brug en Provinciale weg nr. 6 (zie Ouderzorg, Voorhof, De Bloemerd). Naar Persant Snoep, ter herinnering aan de plaatselijke huisarts J.J. Snoep, bijgenaamd Persant Snoep (1877-1959). De toevoeging Persant voor de achternaam, heeft te maken met het feit dat zijn vader deze langs officiŽle weg heeft aangevraagd en gekregen. Persant is de achternaam van de moeder van zijn vader. Vader Snoep wilde hiermee zijn moeder eer bewijzen. Hij verkeerde blijkbaar ten onrechte in de veronderstelling, dat zijn reeds geboren zoon, de Snoep hier bedoeld, daardoor eveneens de toevoeging officieel voor zijn achternaam zou hebben gekregen. Het is te begrijpen, dat de huisarts niettemin bekend stond onder de naam Persant Snoep. Van deze arts is voorts bekend dat ter ere van hem een gedenksteen zou worden geplaatst in de gevel van het destijds door hem bewoonde huis, thans betrokken door dokter P. van 't Woud, Hoofdstraat 40. Toen de steen gereed was, bleek de toenmalige eigenaaar-bewoner, eveneens een arts, bezwaar te hebben tegen plaatsing van de steen in de voorgevel, waarna deze geruisloos in een ambtelijke bureaulade is verdwenen. Doch ons is bekend, dat de steen wel naar het nieuwe gemeentehuis is meeverhuisd.Dr. Derk Persant Snoep was directeur van het Frans Hals Museum. Hier vinden we informatie over hem en zijn werk.Hieronder de genealogie van Jan Snoep. Hij trouwt met Elisabeth Persant en zo komt de naam in de familie.

Generatie I

I.  Jan Snoep, zn. van Thomas Snoep en Adriana Swaan, geb. te Goes op 7 mrt 1738, ged. G te Goes op 14 mrt 1738, ovl. te Goes, begr. te Goes op 30 mei 1806, otr. te Goes op 10 nov 1773, tr. te Goes op 30 nov 1773, kerk.huw. (G) met Elisabeth Persant, dr. van Josias Persant en Reinoutje Edgers, geb. te Wemeldinge op 11 dec 1743, winkelierster, ovl. te Goes op 8 okt 1827. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  N.N., geb. op 8 mei 1775. 
  2.  Thomas, geb. op 8 feb 1777, ovl. op 2 jul 1777. 
  3.  Adriana, geb. te Goes op 21 mei 1778, ged. G te Goes op 27 mei 1778, ovl. te Goes op 28 mrt 1864. 
  4.  Jozias, geb. te Goes op 4 apr 1780, volgt IIa
  5.  Johanna, geb. te Goes op 21 okt 1782, ged. G te Goes op 25 okt 1782, particuliere, ovl. te Goes op 16 okt 1843. 
  6.  Thomas, geb. te Goes op 23 nov 1785, volgt IIb
  7.  Jan, geb. te Goes op 1 aug 1789, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Jozias Snoep, (zn. van I), geb. te Goes op 4 apr 1780, ged. G te Goes op 9 apr 1780, diaken, Nederduits Hervormde gemeente te Middelburg, sinds 1832 een reeks van jaren ouderling, goud en zilver kashouder, ovl. te Middelburg op 29 dec 1877, tr. te Middelburg op 18 sep 1804 met Anna Kos, geb. te Middelburg circa 1782, ovl. te Middelburg op 4 okt 1854. 
 Uit dit huwelijk 16 kinderen: 
  1.  Jan Thomas, geb. te Middelburg op 30 apr 1807, ged. te Middelburg op 10 mei 1807, ovl. te aan boord "De Dageraad" op 19 feb 1821. 
  2.  Adriaan Pieter, geb. te Middelburg op 27 mrt 1810, ged. te Middelburg op 25 apr 1810, huisonderwijzer, huisonderwijzer, ovl. te Middelburg op 29 jan 1887. 
  3.  Izašk, geb. te Middelburg op 11 mei 1811, volgt IIIa
  4.  Willem, geb. te Middelburg op 17 jun 1812, ovl. te Middelburg op 18 jun 1812. 
  5.  Jacob, geb. te Middelburg op 17 jun 1812, ovl. te Middelburg op 18 jun 1812. 
  6.  Elisabeth Adriana, geb. te Middelburg op 6 jan 1814, ged. te Middelburg op 23 jan 1814, ovl. te Middelburg op 11 feb 1827. 
  7.  Cornelis, geb. te Middelburg op 25 jan 1815, ged. te Middelburg op 15 feb 1815, ovl. te Rotterdam op 1 jan 1850. 
  8.  Josias Persant, geb. te Middelburg op 29 feb 1816. 
  9.  Aagtje, geb. te Middelburg op 12 apr 1817, ged. te Middelburg op 4 mei 1817, particuliere, ovl. te Middelburg op 10 feb 1871, tr. te Middelburg op 4 okt 1844 met Adrianus Marinus van Heuven, zn. van Jan WIlem van Heuven en Adriana Hendrika van de Lande, geb. te Middelburg op 3 nov 1818, deurwaarder. 
  10.  Josias, geb. te Middelburg op 5 mei 1818, ovl. te Middelburg op 28 aug 1818. 
  11.  Johannes, geb. op 15 jul 1819, ovl. te Middelburg op 15 sep 1819. 
  12.  Anna, geb. te Middelburg op 14 dec 1820, ged. te Middelburg op 22 jan 1821, particuliere, ovl. te Middelburg op 28 mei 1857, tr. te Middelburg op 21 apr 1843 met Jacob Bastiaanse, zn. van Jacob Bastiaanse en Adriana Lous, geb. te Westkapelle op 6 okt 1820, winkelier, ovl. te Middelburg op 12 jun 1895, (Jacob relatie(2) met Elizabeth Johanna Faggingertuer.). 
  13.  Johanna, geb. te Middelburg op 22 dec 1821, ovl. te Middelburg op 29 jul 1822. 
  14.  Jan, geb. te Middelburg op 24 apr 1823, volgt IIIb
  15.  Johanna, geb. te Middelburg op 31 mei 1824, ged. te Middelburg op 4 jul 1824, particuliere, ovl. te Goes op 22 jan 1874, tr. te Middelburg op 27 jun 1845 met Johannes Andriesz. Visser, zn. van Andries Visser en Johanna Vervenne, geb. te Goes op 31 mrt 1822, winkelier, gemeentebode, ambtenaar ter Secretarie, (Johannes Andriesz. otr. (2) te Amsterdam op 16 dec 1875 met Catharina Elisabeth de Leeuw.). 
  16.  Marie, geb. te Middelburg op 3 sep 1825 (doodgeb.), ovl. te Middelburg op 3 sep 1825. 

IIb.  Thomas Snoep, (zn. van I), geb. te Goes op 23 nov 1785, ged. G te Goes op 30 nov 1785, goud- en zilversmit, (orfevre), boutiquier, ovl. te Goes op 8 jan 1864, tr. te Goes op 27 mei 1812 met Maria de Groot, dr. van Arij de Groot en Elsje van Werve, geb. te Zierikzee op 12 sep 1782, domestique, ovl. te Goes op 8 dec 1846. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  levenloos geboren, geb. te Goes op 18 nov 1813 (doodgeb.), ovl. te Goes op 18 nov 1813, tr. te Rotterdam op 9 feb 1916 met Anna Snoep, dr. van Jacob Snoep en Jannetje Kole, geb. te Schore, ovl. te Goes op 18 nov 1888. 
  2.  Jan Persant, geb. te Goes op 25 mrt 1815, volgt IIIc
  3.  Arie, geb. te Goes op 15 feb 1817, ovl. te Goes op 10 feb 1818. 
  4.  Elsje, geb. te Goes op 29 apr 1818, particuliere, tr. te Goes op 7 dec 1838 met Karel Broes van Dort, zn. van Wilhelmus van Dort en Anna Maria Broes, geb. te Brouwershaven op 16 mrt 1816, griffier bij het kantongerecht te Brouwersha, heelmeester en verloskundige, ovl. te Goes op 18 mei 1867. 
  5.  Elisabeth, geb. te Goes op 29 apr 1818, ovl. te Goes op 17 dec 1818. 
  6.  Elisabeth Adriana, geb. te Goes op 15 sep 1822, begr. te Dordrecht op 23 dec 1909, tr. te Arnhem op 22 okt 1874 met Hendrik Vliegenthart, zn. van Willem Vliegenthart en Maaike Valk, geb. te Zwijndrecht op 31 dec 1812, molenaar, ovl. op 17 sep 1896, begr. te Dordrecht, (Hendrik relatie(1) met Helena Smits.). 

IIc.  Jan Snoep, (zn. van I), geb. te Goes op 1 aug 1789, ged. te Goes op 9 aug 1789, apotheker, ovl. te Rotterdam op 6 jul 1860, tr. te Rotterdam op 9 dec 1818 met Adriana Petronella Greaves, dr. van Thomas Schrass Greaves en Johanna Alexandrina van Hardenberg, geb. te Rotterdam op 27 dec 1793, ged. te Rotterdam op 2 feb 1794, ovl. te Rotterdam op 9 dec 1865. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Elisabeth, geb. te Rotterdam op 19 feb 1819, ovl. te Rotterdam op 14 feb 1878. 
  2.  Thomas Johannes, geb. te Rotterdam op 15 apr 1820, ovl. te Rotterdam op 26 jun 1896. 
  3.  Adriana, geb. te Rotterdam op 31 dec 1821, ovl. te Rotterdam op 1 apr 1889. 
  4.  Doodgeb. zoon, geb. te Rotterdam op 2 mrt 1824. 
  5.  Johanna Alexandrina, geb. te Rotterdam op 17 jun 1825, ovl. te Rotterdam op 8 dec 1903. 
  6.  Petronella, geb. te Rotterdam op 6 mei 1828, ovl. te Rotterdam op 14 aug 1829. 
  7.  Doodgeb. dochter, geb. te Rotterdam op 9 aug 1830. 
  8.  Jan, geb. te Rotterdam op 26 mei 1831, apotheker, ovl. te Rotterdam op 7 feb 1892. 
  9.  Jozias, geb. te Rotterdam op 26 sep 1833, volgt IIId
  10.  Doodgeb. zoon, geb. te Rotterdam op 19 apr 1836. 

Generatie III

IIIa.  Izašk Snoep, (zn. van IIa), geb. te Middelburg op 11 mei 1811, ged. te Middelburg op 26 mei 1811, kruidenier, commissionair, ovl. te Zierikzee op 10 sep 1854, tr. (1) te Middelburg op 22 mei 1833 met Adriana Hazelof, dr. van Hendrik Hazelof en Cornelia van Nederveen, geb. te Middelburg op 21 jun 1812, particuliere, ovl. te Middelburg op 25 nov 1846. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jozias, geb. te Middelburg op 4 apr 1834, volgt IVa
  2.  Cornelia, geb. te Middelburg op 10 mei 1836, tr. te Middelburg op 4 dec 1867 met Jacobus Johannes Hildernisse, zn. van Marinus Willem Hildernisse en Maatje de Ruijter, geb. te Middelburg op 12 sep 1831, koopman. 
  3.  Hendrik, geb. te Middelburg op 12 dec 1838, volgt IVb
  4.  Anna, geb. te Middelburg op 30 okt 1840, ovl. te Middelburg op 9 dec 1846. 
  5.  Jacobus Cornelis, geb. te Middelburg op 22 apr 1843, ovl. te Middelburg op 29 apr 1843. 
  6.  Jacoba Cornelia, geb. te Middelburg op 8 nov 1846, ovl. te Middelburg op 8 dec 1886, tr. te Middelburg op 22 jul 1881 met Anthonie Johan de Lange, zn. van Anthonius Leonardus de Lange en Johanna Jacoba Euijer, geb. te Middelburg circa 1832, kantoorbediende, (Anthonie Johan relatie(2) met Cornelia Johanna Loene.). 
  Izašk Snoep, tr. (2) te Middelburg op 8 nov 1848 met Margaretha Allegonda van Gastel, dr. van Allegonda Sara van Gastel, geb. te Zierikzee op 29 mrt 1824, dienstbode, ovl. te Zierikzee op 23 jan 1879. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Adriana, geb. te Middelburg op 8 sep 1850, tr. te Middelburg op 27 sep 1871 met Johannes Christiaan van Breda, zn. van Lambert Cornelis van Breda en Antoinette Jeanne Plankeel, geb. te Middelburg op 27 jun 1846, timmerman. 
  2.  Aagtje, geb. te Middelburg op 1 aug 1852. 

IIIb.  Jan Snoep, (zn. van IIa), geb. te Middelburg op 24 apr 1823, ged. te Middelburg op 11 mei 1823, tr. te Milwaukee [Wisconsin, Verenigde Staten] op 24 dec 1857 met Jannetje Breen, geb. te Ouddorp op 31 okt 1836. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Tona, geb. op 25 aug 1872. 
  2.  Pieternella, geb. op 6 jun 1875, ovl. op 19 sep 1876. 

IIIc.  Jan Persant Snoep, (zn. van IIb), geb. te Goes op 25 mrt 1815, geneesheer, genees-, heel- en verloskundige, ovl. te Wolphaartsdijk op 22 okt 1882, begr. te Goes op 26 okt 1882, tr. te Middelburg op 13 nov 1835 met Jacoba Cornelia Hazelof, dr. van Hendrik Hazelof en Cornelia van Nederveen, geb. te Middelburg op 22 jun 1814, particuliere. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth Persant, geb. te Middelburg op 29 dec 1835, particuliere, ovl. te 's-Gravenhage op 26 apr 1913, tr. te Wolphaartsdijk op 5 dec 1867 met Willem Frederik Hanjoel, zn. van Maximiliaan Hanjoel en HenriŽtte Adriana Maria Mahieu, geb. te 's-Gravenhage op 26 jun 1827, geneeskundige, ovl. te Hoofdplaat op 31 mei 1870. 
  2.  Cornelia Adriana, geb. te Veere op 3 dec 1839, particuliere, tr. te Wolphaartsdijk op 4 apr 1867 met Hendrik Jan Kniphuisen, zn. van Herman Kniphuisen en Durandina Petronella Maagh, geb. te Groningen op 28 feb 1840, Middelburg, leeraar aan 's Rijks hoogere burgerschool te, ovl. te Middelburg op 24 mei 1870. 
  3.  Thomas Persant, geb. te Wolphaartsdijk op 21 apr 1841, volgt IVc
  4.  Hendrik Karel Persant, geb. te Wolphaartsdijk op 2 okt 1843, volgt IVd
  5.  Elisabeth Johanna Persant Snoep, geb. te Wolphaartsdijk op 9 feb 1852, ovl. te 's-Gravenhage op 6 okt 1924, tr. te Wolphaartsdijk op 16 mei 1877 met Constant Mari Droogleever Fortuyn, zn. van Pieter Droogleever Fortuyn en Anna Petronella van Koetsveld, geb. te Rotterdam op 30 aug 1846, architect, leraar M.O. bouwkundig en rechtlijnig teekenen, adviseur gemeente Rotterdam in onteigeningszaken, mede-oprichter firma Muller & Droogleever Fortuyn, ovl. te 's-Gravenhage op 25 jan 1928, gecr. te Velsen op 30 jan 1928. 

IIId.  Jozias Snoep, (zn. van IIc), geb. te Rotterdam op 26 sep 1833, ovl. te Gouda op 15 jan 1926, tr. op 15 apr 1866 met Wouterlina de Vletter, dr. van Anthonie de Vletter en Anna Maria Oliemans, geb. te 's-Gravenzande op 17 okt 1844, ovl. te Gouda op 10 nov 1928, begr. te Gouda op 14 nov 1928. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Dr. Jan, geb. te Schiedam op 1 feb 1868, volgt IVe
  2.  Petronella Ardriana, geb. te Rotterdam op 4 feb 1879, onderwijzeres, hoofd U.L.O. school voor meisjes te Goes vanaf 1 sep 1908, hoofd U.L.O. voor meisjes te Gouda vanaf 1 sep 1914, hoofd opleidingsschool C te Gouda vanaf 1 sep 1925. 
  3.  Anthony (Anton), geb. te Schiedam circa 1872, tr. te Rotterdam op 19 mei 1903 met Johanna Kapteyn, dr. van Paulus Johannes Kapteyn en Adrijaantje Kok, geb. te Rotterdam circa 1871. 

Generatie IV

IVa.  Jozias Snoep, (zn. van IIIa), geb. te Middelburg op 4 apr 1834, koopman, handelaar, commissionair, fabrikant, grossier in koloniale waren, ovl. te Middelburg op 5 mrt 1908, tr. te Middelburg op 17 nov 1858 met Catharina Maria Hildernisse, dr. van Marinus Willem Hildernisse en Maatje de Ruijter, geb. te Middelburg op 20 feb 1836, particuliere, ovl. te Middelburg op 8 mrt 1914. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Maatje, geb. te Middelburg op 10 nov 1859, ovl. te Middelburg op 23 feb 1896. 
  2.  Adriana Cornelia, geb. te Middelburg op 26 jun 1861, ovl. te Middelburg op 27 feb 1949, tr. (1) te Middelburg op 15 jan 1892 met Jacobus Marinus van de Poll, zn. van Rokus Jacobus van de Poll en Maria Cornelia van der Hell, geb. te Middelburg circa 1862, ambtenaar bij Rijks Waterstaat, tr. (2) te Middelburg op 14 okt 1915 met Hendrik Leendert Eliza Dormaar, zn. van Hendrik Pieter Dormaan en Johanna Henderikse, geb. te Middelburg circa 1861, boekhouder. 
  3.  Izašk, geb. te Middelburg op 6 aug 1862, volgt Va
  4.  Marinus Willem, geb. te Middelburg op 19 nov 1864, volgt Vb
  5.  Hendrik Jacobus, geb. te Middelburg op 30 jan 1866, volgt Vc
  6.  Anna Catharina Maria, geb. te Middelburg op 22 okt 1868, ovl. te Domburg op 23 sep 1887. 
  7.  Jozias, geb. te Middelburg op 2 mrt 1870, volgt Vd
  8.  Adriaan Pieter, geb. te Middelburg op 16 mei 1871, volgt Ve
  9.  Catharina Maria, geb. te Middelburg op 20 okt 1873, tr. te Middelburg op 20 sep 1899 met Cornelis Reijnierse, zn. van Willem Reijnierse en Jozina de Blok, geb. te Koudekerke circa 1872, predikant. 
  10.  Cornelis Dirk, geb. te Middelburg op 23 mei 1876, volgt Vf
  11.  Leonard Abraham, geb. te Middelburg op 22 aug 1878, volgt Vg
  12.  Jacoba Cornelia, geb. te Middelburg op 19 nov 1879, tr. te Middelburg op 24 aug 1904 met Johannes Hendrik Brakman, zn. van Jozias Brakman en Magdalena van Houte, geb. te Groede circa 1867, drogist. 

IVb.  Hendrik Snoep, (zn. van IIIa), geb. te Middelburg op 12 dec 1838, koopman, commissionair, ovl. te Middelburg op 13 mei 1917, tr. te Middelburg op 19 dec 1866 met Magdalena Catharina Tamson, dr. van Hendericus Tamson en Cornelia Johanna Vroone, geb. te Middelburg op 9 sep 1841. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Izašk Hendrik, geb. te Middelburg op 5 jan 1868. 
  2.  Anna Cornelia, geb. te Middelburg op 31 mrt 1869, ovl. te Den Dolder op 1 aug 1941, begr. te Zierikzee op 5 aug 1941, tr. te Middelburg op 25 okt 1895 met Jozias Bowinus Geluk, zn. van Jacob Geluk en Jansje Teunis, geb. te Noordgouwe circa 1866, winkelier, grossier, ovl. te Zierikzee op 1 mei 1930. 
  3.  Adriana Pieternella, geb. te Middelburg op 24 apr 1870, ovl. te Oegstgeest op 7 jun 1946, begr. te Middelburg. 
  4.  Anthonius Hendricus, geb. te Middelburg op 8 dec 1871. 
  5.  Elisabeth Adriana, geb. te Middelburg circa 1882, ovl. te 's-Gravenhage op 22 okt 1960, begr. te Heemstede op 27 okt 1960, tr. te Middelburg op 26 nov 1906 met Adriaan de Mooij, zn. van Albert Cornelis de Mooij en Zoetje Cornelia Hertstein, geb. te Zierikzee circa 1882, civiel-ingenieur. 
  6.  Henri, geb. op 5 mei 1885. 

IVc.  Thomas Persant Snoep, (zn. van IIIc), geb. te Wolphaartsdijk op 21 apr 1841, genees-, heel-, en verloskundige, ovl. circa 1901, tr. te Middelharnis op 24 mrt 1869 met Jannetje Elisabeth van Weel, dr. van David Adriaansz. van Weel en Cornelia Driendijk, geb. te Middelharnis op 27 mei 1843, ovl. te 's-Gravenhage op 13 jan 1921. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Cornelia Jacoba Persant, geb. te Kapelle op 25 jun 1870, ovl. te 's-Gravenhage op 19 jun 1932, begr. te 's-Gravenhage op 23 jun 1932. 
  2.  Jan Persant, geb. te Kapelle op 5 okt 1872. 
  3.  Jacoba Cornelia Persant, geb. te Kapelle op 6 apr 1874. 
  4.  Johanna Kommertje Elisabeth Persant, geb. te Kapelle op 14 jun 1876, ovl. te Wageningen op 28 sep 1880. 

IVd.  Hendrik Karel Persant Snoep, (zn. van IIIc), geb. te Wolphaartsdijk op 2 okt 1843, geneesheer, Burgemeester van Hoedekenskerke, ovl. te Kapelle op 16 jan 1913, tr. te Zierikzee op 25 sep 1874 met Petronella Catharina Martina Geertruida Paulus, dr. van Pieter Paulus en Pieternella Catharina van Eck, geb. te Zierikzee op 2 mei 1840, particuliere, ovl. te Kapelle op 24 nov 1896. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  levenloos geboren kind, geb. te 's-Gravenpolder op 13 aug 1876, ovl. te 's-Gravenpolder op 13 aug 1876. 
  2.  Jan Jacobus Persant, geb. te 's-Gravenpolder op 20 aug 1877, arts, ovl. te Leiderdorp op 3 aug 1959, begr. te Warmond op 6 aug 1959, tr. te Adorp op 18 aug 1909 met Anthonia Jacoba Elizabeth Johanna van Binnendijk, dr. van Petrus van Binnendijk en Grietje Buning, geb. te Utrecht circa 1887. 
  3.  Pieter Persant, geb. te Kapelle op 26 okt 1878, werktuigkundig ingenieur te Leiden, lid Zeeuws Genootschap. 
  4.  Thomas Persant, geb. te Kapelle op 24 jun 1880, ovl. te Kapelle op 17 feb 1881. 
  5.  Martina Geertruida Persant, geb. te Kapelle op 10 sep 1881, tr. met W.H. van Eek
  6.  Jacobus Cornelis Persant, geb. te Kapelle op 21 apr 1884, tr. met J. de Lange

IVe.  Dr. Jan Snoep, (zn. van IIId), geb. te Schiedam op 1 feb 1868, apotheker, ovl. te Lochem op 26 mei 1942, tr. te Rotterdam op 18 jun 1896 met Sophia Willemina Boer, dr. van Jacob Boer en Charlotte Catharina Harmeijer, geb. te Rotterdam op 12 okt 1877, ovl. te Rotterdam op 17 jun 1957. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan, geb. te Rotterdam op 6 jun 1898, volgt Vh
  2.  Ir. Willem, geb. te Rotterdam op 13 apr 1901, volgt Vi

Generatie V

Va.  Izašk Snoep, (zn. van IVa), geb. te Middelburg op 6 aug 1862, makelaar, otr. (1) te Zierikzee op 2 sep 1892, tr. te Zierikzee op 20 sep 1892 met Elizabeth Buijze, dr. van Petrus Jurianus Buijze en Elizabeth Stork, geb. te Zierikzee op 13 mrt 1871, particuliere, ovl. te Middelburg op 24 nov 1895. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Elizabeth, geb. te Middelburg op 29 jul 1893. 
  2.  Jozias, geb. te Middelburg op 22 jun 1895, volgt VIa
  Izašk Snoep, tr. (2) te Middelburg op 10 aug 1898 met Adriana Johanna van Stam, dr. van Dirk van Stam en Cornelia Elisabeth Schagen, geb. te Weesp circa 1862. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Anna Catharina Maria (Annie), geb. te Middelburg op 10 okt 1900, fysiotherapeute, ovl. te Zeist op 4 nov 1981, gecr. op 9 nov 1981, otr. te Bunschoten / Middelburg op 7 mrt 1927, tr. te Middelburg op 28 mrt 1927, (gesch. te Middelburg op 16 mei 1941) met Arij Christoffel Pieter Treffers, zn. van Pieter Treffers en Saartje Elisabeth van der Ende, geb. te Rotterdam op 26 okt 1901, arts, ovl. te Amersfoort op 9 apr 1996, begr. te Bunschoten op 13 apr 1996. 

Vb.  Marinus Willem Snoep, (zn. van IVa), geb. te Middelburg op 19 nov 1864, hervormd predikant, ovl. te Utrecht op 19 mrt 1943, begr. te Haaften op 24 mrt 1943, tr. (1) te Middelburg op 19 jan 1891 met Maria Johanna van Puffelen, dr. van Pieter Johannes van Puffelen en Anthonetta Gerulen, geb. te Middelburg op 2 aug 1864, ovl. te Haaften op 28 sep 1906. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Catharina Maria, geb. te Heukelum op 28 feb 1892, ovl. te Zeist op 29 aug 1971, tr. te Haaften op 25 okt 1917 met Jan Cornelis le Cointre, zn. van Wilhelmus Marinus le Cointre en Johanna Christina Buis, geb. te 's-Gravenhage circa 1892. 
  2.  Pieter Johannes, geb. te Heukelum op 21 feb 1893, volgt VIb
  3.  Jozias, geb. te Wissekerke op 10 mrt 1896, volgt VIc
  4.  Marinus Willem Hendrik, geb. te Wissekerke op 27 mei 1898, ovl. te Haaften op 17 feb 1907. 
  Marinus Willem Snoep, tr. (2) te 's-Gravenhage op 16 okt 1907 met Johanna Mathilda Donkersloot, dr. van Nicolaas Donkersloot en Johanna Mathilda Dekker, geb. te Leerdam op 12 jul 1866, ovl. te 's-Gravenhage op 6 nov 1917. 
  Marinus Willem Snoep, tr. (3) te Waardenburg op 8 jan 1920 met Maria van Meeteren, dr. van Aart van Meeteren en Geertje Hester Neeltje van Versendaal, geb. te Geldermalsen op 16 okt 1867, ovl. te Utrecht op 25 sep 1946. 

Vc.  Hendrik Jacobus Snoep, (zn. van IVa), geb. te Middelburg op 30 jan 1866, handelsreiziger, lid der firma Snoep & Co, ovl. te Middelburg op 8 jan 1922, tr. (1) te Middelburg op 17 apr 1895 met Cornelia van den Hoek, dr. van Jan van den Hoek en Johanna Paasse, geb. te Schore circa 1872, ovl. te Middelburg op 14 jul 1916. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jozias, geb. te Middelburg op 29 jun 1896, volgt VId
  2.  Jan, geb. te Middelburg op 13 jan 1900, volgt VIe
  Hendrik Jacobus Snoep, tr. (2) te Heemstede op 8 jul 1919 met Cornelia Gerardina Berkenhamer, dr. van Gerardus Petrus Berkenhamer en Cornelia Duran, geb. te Waalwijk in 1870. 

Vd.  Jozias Snoep, (zn. van IVa), geb. te Middelburg op 2 mrt 1870, kantoorbediende, eigenaar azijnfabriek in Middelburg, firmant bij de firma Snoep & Co, ovl. te Middelburg op 7 dec 1955, begr. te Middelburg op 10 dec 1955, tr. te Middelburg op 8 nov 1895 met Suzanna Cornelia Bal, dr. van Jan Joost Bal en Anna Maria Beverland, geb. te Middelburg circa 1868, ovl. in 1944. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem, geb. te Middelburg op 23 dec 1901, volgt VIf
  2.  Jan Joost, geb. te Middelburg op 19 jun 1905, volgt VIg

Ve.  Adriaan Pieter Snoep, (zn. van IVa), geb. te Middelburg op 16 mei 1871, instrumentmaker, ovl. te Zeist op 1 feb 1954, begr. te Zeist op 5 feb 1954, tr. te Rotterdam op 8 jul 1897 met Johanna Elizabeth Treffers, dr. van Christoffel Pieter Treffers en Maria Cornelia Reuvers, geb. te Rotterdam op 15 jan 1874, ovl. te Zeist op 12 jul 1955, begr. te Zeist op 15 jul 1955. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Christoffel Pieter, geb. te Middelburg op 7 mei 1898, volgt VIh
  2.  Catharina Maria, geb. te Middelburg op 1 sep 1900, ovl. te Leeuwarden op 24 apr 1978, tr. (1) te Soest op 16 jun 1921, (gesch. te Soest op 10 dec 1931) met Johannes van Heerde, zn. van Gerrit van Heerde en Berendina Catharina Heijl, geb. te Utrecht op 1 jan 1896, relatie(2) met Jac. Petri

Vf.  Cornelis Dirk Snoep, (zn. van IVa), geb. te Middelburg op 23 mei 1876, ijzerfabrikant, ovl. op 12 jul 1960, otr. te Middelburg op 24 apr 1903, tr. te Middelburg op 13 mei 1903 met Suzanna Maria Leonara (Leonora) Daman, dr. van Johannes Adrianus Wilhelmus Daman en Suzanna Brakman, geb. te Middelburg circa 1880. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1. , geb. te Kampen op 13 nov 1904. 
  2. , geb. circa 1914. 

Vg.  Leonard Abraham Snoep, (zn. van IVa), geb. te Middelburg op 22 aug 1878, ovl. te Soest op 19 jul 1957, tr. te Amsterdam op 26 feb 1903 met Anna Henriette Wilhelmina van Bloemen Waanders, geb. te Zaltbommel op 17 jul 1882, ovl. te Soestdijk op 19 mei 1960, begr. te Soest op 23 mei 1960. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johannes Leonard (Joe Leo), geb. te Kampen op 30 nov 1903, volgt VIi
  2.  Jantje, geb. circa 1905, ovl. te Kampen op 3 jan 1906. 
  3. , geb. op 17 nov 1911. 
  4. , geb. op 27 okt 1914. 
  5.  Martha, geb. te Kampen circa 1917, verpleegster, ovl. te Groningen op 19 feb 1939. 
  6. , geb. te Kampen op 18 nov 1922. 

Vh.  Jan Snoep, (zn. van IVe), geb. te Rotterdam op 6 jun 1898, otr. te Amsterdam op 4 okt 1927, tr. te Amsterdam op 18 okt 1927 met Nanette Marie (Nanny) Binger, dr. van Maurist Binger, geb. te Haarlem op 23 sep 1903, schrijfster, ovl. te Bloemendaal op 1 mrt 1967, gecr. te Velsen op 3 mrt 1967. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Persant, geb. te Amsterdam op 22 nov 1929, volgt VIj
  2.  Willem Persant, geb. te Bloemendaal op 9 apr 1935, volgt VIk
  3.  Dr. Derk Persant, geb. te Bloemendaal op 9 apr 1935, volgt VIl

Vi.  Ir. Willem Snoep, (zn. van IVe), geb. te Rotterdam op 13 apr 1901, landbouwkundig ingenieur, ovl. te 's-Gravenhage op 5 jan 1967, gecr. te 's-Gravenhage op 9 jan 1967, otr. (1) te Rotterdam op 19 feb 1925, tr. te Rotterdam op 5 mrt 1925 met Adriana (Jeanne) Muijs, dr. van Dirk Muijs en Maria Blanken, geb. te Rotterdam in 1902. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Marijke, geb. te Mingoeran [IndonesiŽ] op 28 feb 1927, relatie met W. de Smit
  Ir. Willem Snoep, tr. (2) te Malang [Java, IndonesiŽ] in 1936 met Rosalia Maria Johanna Cornelia de Wildt, dr. van Albertus Hendrikus de Wildt en Rosalia Anna Catharina Hamilton, geb. te Heumen op 30 jan 1908, ovl. te Gouda op 3 dec 2001. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Drs. Paul Persant, geb. te Malang [Java, IndonesiŽ] op 30 jan 1939, volgt VIm

Generatie VI

VIa.  Jozias Snoep, (zn. van Va), geb. te Middelburg op 22 jun 1895, tabaksplanter in RhodesiŽ, relatie met Joan Nash
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Elizabeth, geb. in 1934. 
  2.  John Anthony, geb. in 1937, volgt VIIa
  3.  Richard, geb. in 1939. 
  4.  Rosemary

VIb.  Pieter Johannes Snoep, (zn. van Vb), geb. te Heukelum op 21 feb 1893, directeur van HERO de Groot N.V, te Bodegraven tot 1961, ovl. te Bodegraven op 15 jun 1973, relatie met Lina Francina Havermans, geb. te Gorinchem op 4 apr 1899. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Johanna Mathilda, geb. te Bodegraven op 11 aug 1924, tandarts, relatie met Johan Theodoor Herman Cornelis (Jan) Schepman, geb. te De Lier op 17 aug 1925, werktuigkundige bij De Schelde te Vlissingen, bibliothecaris tech. betl. Zeeland vanaf 1969. 
  2.  Marinus Willem Gerrit, geb. te Bodegraven op 25 aug 1937, volgt VIIb

VIc.  Jozias Snoep, (zn. van Vb), geb. te Wissekerke op 10 mrt 1896, ovl. te Utrecht op 8 mrt 1976, relatie met Hendrika Gozewina Havermans, geb. op 16 aug 1900. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Hugo, geb. op 9 jun 1926, volgt VIIc
  2.  Lina Maria Johanna, geb. te Utrecht op 23 feb 1931, tr. in 1974 met W.M. Mulder

VId.  Jozias Snoep, (zn. van Vc), geb. te Middelburg op 29 jun 1896, ovl. te Laren op 29 mei 1990, tr. in 1922, (gesch. op 1 mei 1934) met Johanna Schaafstra, geb. te Amsterdam op 28 feb 1903, ovl. te Oosterbeek op 12 nov 1992. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Ir. Hendrik Jacobus (Henk), geb. te Paree [Java, IndonesiŽ] op 16 aug 1923, volgt VIId
  2.  Johanna Cornelia (Joke), geb. op 11 aug 1925, ovl. te Zoetermeer op 12 feb 1992, tr. in 1952 met Sacco van der Made
  3.  Jan, geb. te Djatiroto [Java, IndonesiŽ] op 18 dec 1927, volgt VIIe

VIe.  Jan Snoep, (zn. van Vc), geb. te Middelburg op 13 jan 1900, koopman, tr. op 18 okt 1927 met Anna Geertruida Schaafstra, geb. te Amsterdam op 19 aug 1904. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Dirk, geb. op 15 jul 1931. 

VIf.  Willem Snoep, (zn. van Vd), geb. te Middelburg op 23 dec 1901, waterbouwkundig ingenieur, ovl. te Christchurch [New Zealand] in 1969, tr. circa 1933 met Martha Agnes Senner, geb. op 29 jun 1900, ovl. te Christchurch [New Zealand] in 1965. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  John Karl (Jan), geb. te Julianadorp [Curacao, Nederlandse Antillen] op 19 sep 1934, volgt VIIf
  2.  Otto, geb. te CuraÁao [Curacao, Nederlandse Antillen] op 15 jan 1936, volgt VIIg

VIg.  Jan Joost Snoep, (zn. van Vd), geb. te Middelburg op 19 jun 1905, advocaat in Middelburg, rechter bij de Hoge Raad in Den Haag, ovl. te Middelburg op 4 mrt 1957, begr. te Middelburg op 8 mrt 1957, otr. te verm. Middelburg op 18 sep 1933, tr. te verm. Middelburg op 5 okt 1933 met Helena Bosman, geb. te Rotterdam op 10 mrt 1909. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Else, geb. te St. Laurens (bij Middelburg) op 10 sep 1934, relatie met Leonard A. Cobb, cardiologist, professor of medicine. 
  2.  Mieke, geb. te St. Laurens (bij Middelburg) op 16 apr 1937, relatie met Johan Willem Rietkerk, ovl. in 1999. 
  3.  Joost Jan, geb. te Middelburg in jan 1945, volgt VIIh

VIh.  Christoffel Pieter Snoep, (zn. van Ve), geb. te Middelburg op 7 mei 1898, ovl. te Utrecht op 8 dec 1977, relatie met Elfriede Else Wilms
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Karel, volgt VIIi
  2.  Adriaan Pieter, geb. te Utrecht op 23 sep 1923, ovl. te Narva [Ida-Virumaa, Estonia] circa 27 jul 1944. 

VIi.  Johannes Leonard (Joe Leo) Snoep, (zn. van Vg), geb. te Kampen op 30 nov 1903, ovl. te Kampen op 20 okt 1944, otr. te Amsterdam op 6 sep 1927, tr. te Amsterdam op 20 sep 1927 met Sara Nicolette Bernhard, dr. van Frederik Johannes Bernhard en Johanna Cornelia Brand, geb. te Amsterdam op 18 jul 1904, ovl. te Loosdrecht op 27 nov 1990. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Robert Leonard Fredrik (Rob), geb. te Soerabaja [IndonesiŽ] op 22 nov 1930, volgt VIIj
  2.  Anita Johanna Henriette (Anita), geb. te Soerabaja [IndonesiŽ] op 6 dec 1934, tr. te Diemen op 16 aug 1962 met Eduard Rudolph de Waard, zn. van Johannes Willem de Waard en Berendina Helena Berends, geb. te Haarlem op 22 aug 1936, (Eduard Rudolph relatie(2) met Berendina Helena Berends.). 

VIj.  Jan Persant Snoep, (zn. van Vh), geb. te Amsterdam op 22 nov 1929, relatie met Nicole, geb. te Semarang [IndonesiŽ]. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Linda, tr. met Burny Bos, geb. te Haarlem op 8 apr 1944, producent, scenario schrijver, onderwijzer / leraar tekenen voor 1974. 
  2.  Tobias, restaurateur, tr. met Elsbeth Fontein
  3.  Sander, geb. te Rabat [Rabat Sale (Municipality) (Rabat), Marokko] circa 1959, volgt VIIk

VIk.  Willem Persant Snoep, (zn. van Vh), geb. te Bloemendaal op 9 apr 1935, ovl. te Amsterdam op 15 okt 2005, relatie met G.M.J. Nadort
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Jasper Persant, ovl. in mrt 2005. 
  2.  Peter Jan

VIl.  Dr. Derk Persant Snoep, (zn. van Vh), geb. te Bloemendaal op 9 apr 1935, conservator bij het Centraal Museum te Utrecht in 1971, wetenschappelijk medewerker Centrum voor Voortgezet Kunsthistorisch Onderzoek te Utrecht in 1975, directeur Frans Hals museum van 1983 tot 2000, ovl. te Haarlem op 27 okt 2005, tr. (1) te Eindhoven op 6 mrt 1965 met AdriŽnne Elizabeth (Ella) Reitsma, kunsthistorica, journaliste, theatermaakster (poppentheater). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Mr. Thomas Martijn, geb. op 14 jul 1968, volgt VIIl
  2.  Drs. Nanette Jacomijn, geb. op 9 mei 1971, cultureel antropologe, conservator musťe du quai Branly te Parijs [Val-díOise, Frankrijk], relatie met Bernard MŁller
  Dr. Derk Persant Snoep, relatie(2) met Erik de Jong

VIm.  Drs. Paul Persant Snoep, (zn. van Vi), geb. te Malang [Java, IndonesiŽ] op 30 jan 1939, bestuursvoorzitter Grolsch, lid Raad van Toezicht Staatsbosbeheer, lid Raad van Commisarissen: - Grondmij, - Medisch Spectrum Twente, - Hartman NV, - Koninklijke Hausemann & HŲtte NV, Algemeen directeur Nederland Heineken, tr. te 's-Gravenhage op 27 jun 1964 met Edith van Maaren, geb. te 's-Gravenhage op 2 okt 1941. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Nicole NoŽlle, geb. te Santiago de Chile [Chili] op 18 dec 1965. 
  2.  Philip Alexander, geb. te 's-Gravenhage op 30 aug 1969. 
  3.  Lieteke Alice, geb. te Nairobi [Nairobi (Area), Kenya] op 25 sep 1970. 

Generatie VII

VIIa.  John Anthony Snoep, (zn. van VIa), geb. in 1937, tr. in 1963 met Sonja Alice Johanson, geb. in 1943. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Shawn Anthony, geb. in 1964, ovl. in 1980. 
  2.  Peer Michael, geb. in 1965, volgt VIIIa
  3.  Jacquiline Ann, geb. in 1967. 
  4.  Neil John Harry, geb. in 1975. 

VIIb.  Marinus Willem Gerrit Snoep, (zn. van VIb), geb. te Bodegraven op 25 aug 1937, werktuigbouwkundige bij de United States Industries Europe te Antwerpen [Antwerpen, BelgiŽ], tr. te LinkŲping [Ostergotlands, Zweden] op 20 aug 1977 met Eva-Lena Linder, geb. te LinkŲping [Ostergotlands, Zweden] op 1 nov 1948. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Anna Emilie Francina, geb. te Breda op 19 mei 1978. 

VIIc.  Hugo Snoep, (zn. van VIc), geb. op 9 jun 1926, predikant te 's-Gravenhage in 1981, ovl. te Cortona [Toscana, ItaliŽ] op 28 sep 1989, gecr. te Maartensdijk op 6 okt 1989, tr. op 7 apr 1954 met Reinou Jacqueline Wilhelmina Carstens
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Constantijn, geb. te Naarden op 7 apr 1955. 
  2.  Jacqueline, geb. te Naarden op 17 apr 1957. 
  3.  Christiaan, geb. te Naarden op 18 sep 1959. 

VIId.  Ir. Hendrik Jacobus (Henk) Snoep, (zn. van VId), geb. te Paree [Java, IndonesiŽ] op 16 aug 1923, directeur Internatio-MŁller, tr. te Deventer op 20 jul 1951, kerk.huw. te Deventer op 20 jul 1951 met Truus Blaas
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jozias, geb. te Arnhem op 31 jul 1952. 
  2.  Gijsbert Pieter, geb. op 10 nov 1954. 

VIIe.  Jan Snoep, (zn. van VId), geb. te Djatiroto [Java, IndonesiŽ] op 18 dec 1927, huisarts te Sliedrecht, ovl. te Dordrecht op 13 dec 1987, begr. te Dordrecht, tr. op 15 dec 1956 met Mieke Laurendina Bleeker, geb. te Tandjong Pandan, Billiton [Sumatera Selatan, IndonesiŽ] op 6 jun 1930. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Laurendina Maria Elise (Laura), geb. te Den Helder op 22 feb 1959, logopedist. 
  2.  Johanna Louise (Hanneke), geb. te Oude Wetering op 30 okt 1960. 
  3.  Jan Jozias (Joost), geb. te Sliedrecht op 20 mei 1963, volgt VIIIb

VIIf.  John Karl (Jan) Snoep, (zn. van VIf), geb. te Julianadorp [Curacao, Nederlandse Antillen] op 19 sep 1934, student universiteit van Canterbury (NZ), werktuigbouwkundig ingenieur (1960), tr. (1) te Londen [Groot BrittaniŽ] in 1966 met Anita Rank, geb. te 's-Gravenhage in 1931. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Robert John, geb. te Awali [Bahrain] in 1972, student universiteit van Canterbury (NZ), advocaat octrooirecht (patent attorney), relatie(1) met Tamsyn Lea Fussell, geb. te Rangiora [Oxford, New Zealand] in 1977, tr. (2) te Masterton [Wairarapa South, New Zealand] op 26 mrt 2006 met Kelly Marie McLachlan, geb. te Christchurch [New Zealand] op 24 jun 1980. 
  John Karl (Jan) Snoep, tr. (2) te Christchurch [New Zealand] in 1984 met Mary Carmichael, geb. te Oxford [New Zealand] in 1935. 

VIIg.  Otto Snoep, (zn. van VIf), geb. te CuraÁao [Curacao, Nederlandse Antillen] op 15 jan 1936, student universiteit van Canterbury (NZ), tr. op 2 sep 1961 met Marie Joan Hunter, geb. te Christchurch [New Zealand] op 2 mrt 1939. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Nigel, geb. te Wellington [New Zealand] in 1966, student universiteit van Canterbury (NZ). 
  2.  Tania, geb. te Wellington [New Zealand] op 30 jun 1968, tr. te Wellington [New Zealand] op 17 sep 1994 met Darren Mathew Lilley, geb. op 4 okt 1965. 

VIIh.  Joost Jan Snoep, (zn. van VIg), geb. te Middelburg in jan 1945, dierenarts in Heino, relatie met Constance D.V. Melis, geb. in 1946. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Bas Jan, geb. te Utrecht in 1972. 
  2.  Steven Daan, geb. te Zwolle in 1974, fotograaf. 
  3.  Maaike Anne, geb. te Heino in 1976. 

VIIi.  Karel Snoep, (zn. van VIh), relatie met Thea Hendrikse
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Oscar

VIIj.  Robert Leonard Fredrik (Rob) Snoep, (zn. van VIi), geb. te Soerabaja [IndonesiŽ] op 22 nov 1930, tr. te Masterton [Wairarapa South, New Zealand] op 6 jan 1962 met Margaret Helen (Peggy) Hopkins, dr. van Frank William Hopkins en Alice Slawson, geb. te Newport [Groot BrittaniŽ] op 22 dec 1932. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Rachel Anne, geb. te Otautau [Southland, New Zealand] op 8 jun 1965, tr. met John Drewry
  2.  Stephen John, geb. te Otautau [Southland, New Zealand] op 19 nov 1966, volgt VIIIc
  3.  Geoffrey Robert, geb. te Invercargill [New Zealand] op 24 okt 1971, volgt VIIId

VIIk.  Sander Snoep, (zn. van VIj), geb. te Rabat [Rabat Sale (Municipality) (Rabat), Marokko] circa 1959, cameraman, tr. met Marieke van der Winden, dr. van van der Winden, geb. te Purmerend circa 1966, documentairemaakster. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Dana, geb. te Amsterdam in 2001. 

VIIl.  Mr. Thomas Martijn Snoep, (zn. van VIl), geb. op 14 jul 1968, advocaat, relatie met Agnieta Eleonore (Agniet) Meijerman
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Tijmen Thomas, geb. op 22 mrt 2000. 
  2.  Isa Santje, geb. op 28 dec 2001. 

Generatie VIII

VIIIa.  Peer Michael Snoep, (zn. van VIIa), geb. in 1965, MSi Staffing (Moore & Snoep Inc.) te Fort Lauderdale [Florida, Verenigde Staten], president Ascent Solutions te Fort Lauderdale [Florida, Verenigde Staten], tr. in 1993 met Nicola N.N.
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hannah Marie, geb. op 3 okt 1998, ovl. op 11 mei 2000. 
  2.  Matthew John, geb. in 2000. 
  3.  Benjamin Joziah, geb. op 19 apr 2003. 

VIIIb.  Jan Jozias (Joost) Snoep, (zn. van VIIe), geb. te Sliedrecht op 20 mei 1963, bedrijfskundige, relatie met Karin Gerarda Egidia Maria van der Heijden, geb. te Veghel op 22 apr 1964. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Maartje Catharina, geb. te Utrecht op 13 feb 1995. 
  2.  Renske Laurendina, geb. te Utrecht op 30 aug 1996. 
  3.  Merel Janneke, geb. te Utrecht op 30 aug 1996. 

VIIIc.  Stephen John Snoep, (zn. van VIIj), geb. te Otautau [Southland, New Zealand] op 19 nov 1966, tr. te Invercargill [New Zealand] op 22 sep 1990, (gesch.) met Andrea Kimberley MacGregor, dr. van Robert Alexander MacGregor en Andrea Russle Dickson, geb. te Winton [New Zealand] op 6 aug 1968. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Kirsten Sara, geb. te Invercargill [New Zealand] op 23 jul 1995. 
  2.  Sarah Anne, geb. te Dunedin [New Zealand] op 24 jun 1996. 

VIIId.  Geoffrey Robert Snoep, (zn. van VIIj), geb. te Invercargill [New Zealand] op 24 okt 1971, tr. te Invercargill [New Zealand] op 29 dec 1997 met Janine Tania Ingram, dr. van Reginald Paul Ingram en Marion Joan Shuttleworth, geb. te Invercargill [New Zealand] op 20 jun 1972. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Chloe Annike, geb. te Invercargill [New Zealand] op 2 mei 2000. 
  2.  Kelsey Rose, geb. te Invercargill [New Zealand] op 25 jul 2001. 
  3.  Anneliese Jaine, geb. te Invercargill [New Zealand] op 13 jan 2005.