Jan Snoep, journalist en auteur


De journalist en auteur Jan Snoep werd geboren op 14 juni 1891 te Giessendam. Hij overleed te Rotterdam op 25 april 1980. Hij was de zoon van Jan Snoep en Adriana Sterrenburg. Ook hij had weer een zoon Jan Snoep.De navolgende boeken zijn geschreven door Jan Snoep. Hij was journalist bij de Rotterdammer, een christelijk dagblad in Rotterdam, hoofdredacteur was Dr. Diemer. Hij was autodidact. (Bron: Agnes Snoep-Mook). De recencies zijn overgenomen van Rens Strijbos.

naar 't Nieuwe Vaderland

naar 't Nieuwe Vaderland Dit boek beschrijft de trek van de familie Van Staden uit Cradock, een plaatsje in de Kaapkolonie, naar Natal. Onder leiding van Pieter Retief gaan in 1837 tientallen boeren - waaronder de familie Van Staden een nieuwe toekomst tegemoet.
Auteur: J. Snoep
1e druk 1940
Illustraties: Menno
Uitgeverij: N.V. W.D. Meinema, Delft

van Herdersknaap tot Onderkoning

van Herdersknaap tot Onderkoning Dit is het bijbelse verhaal over Jozef. Al verhalend horen we hoe het Jakob en zijn zonen vergaat. Hoe de zonen van Jakob Jozef verkopen en hoe Jozef uiteindelijk - als onderkoning van Egypte - zijn broers weer terugvindt
Auteur: J. Snoep
1e druk 1947
Uitgeverij: Jan Haan N.V., Groningen

Toen Vader weg was

Toen Vader weg was Een vertelling uit het mobilisatiejaar 1939.
Auteur: J. Snoep
1e druk 1941
Illustraties: Jan Lutz
Uitgeverij: N.V. W.D. Meinema, Delft

Nederland in de branding

Nederland in de branding Oorlog, bezetting en bevrijding (1940-1945)
Auteur: J. Snoep
1e druk 1945
2e druk 1946
Illustraties en bandteekening van Gideon M. Brugman
Drukkerij J. de Longte, Dordrecht
Uitgeverij: De Longte, Dordrecht (1e druk)
Uitgeverij: J. Niemeijer's Uitgeversmij., Groningen (2e druk)

Dordt voor den Prins

Dordt voor den Prins Dit boek beschrijft een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje in 1572.
Auteur: J. Snoep Jr.
1e druk 1927
Met teekeningen van E.J. Veenendaal
Uitgeverij: G.F. Callenbach, NijkerkDordt voor de Prins

Dordt voor de Prins Dit boek is een herdruk van bovenstaand boek. Het is in 1985 als geschenkboek uitgereikt door de Nederlandse stichting "Albuma zending". Opmerkelijk is dat de schrijver hier J. Snoep is en niet J. Snoep Jr.
Auteur: J. Snoep
Uitgeverij: Van den Berg, Zwijndrecht
ISBN: 90-6699-034-1

Voor Dordt en 't Vaderland

Voor Dordt en 't Vaderland Dit boek is een historisch verhaal over de jaren 1809-1813, de tijd dat Nederland ingelijfd was bij het Franse Keizerrijk onder Napoleon I.
Centraal staan het gezin Smits en dominee Van Kooten. De strijd om de vrijheid van de stad Dordrecht wordt beschreven.
Auteur: J. Snoep Jr.
1e druk 1939
Illustraties: Jan Lutz
Uitgeverij: N.V. W.D. Meinema, Delft
Recensie: jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis. Korte inhoud: "Historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809----1813", zoo lezen we op het titelblad. Daarmede is de inhoud juist weergegeven. Het boek geeft een duidelijke beschrijving van het leven onzer vaderen onder de Fransche overheersching. Vele geschiedkundige gebeurtenissen zijn er in verwerkt, zoodanig, dat het een zeer boeiend geheel vormt. Het gezin van Gerard Smits, Ds. van Kooten, een Fransch soldaat... we noemen slechts enkele hoofdpersonen uit dit zeer aanbevelenswaardig boek. Ook Knapen- en Jongelingsvereenigingen zullen hunne bibliotheek met dit boek verrijken. 't Zal lezers vinden. Conclusie: warm aanbevolen.
Bron: Boekbeoordeling van de Ned. Hervormden Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

De Dortsche poorterszoon

De Dortsche poorterszoon De Dortsche poorterszoon Dit boek beschrijft een historisch verhaal uit de veelbewogen dagen 1417 - 1421.
Auteur: J. Snoep Jr.
1e druk 1930
2e druk 1935
Met teekeningen van J.H. Isings jr.
Uitgeverij: G.F. Callenbach, Nijkerk

Inscriptie:
Kerstgeschenk 1926
D. Reder
M.U.L.O. School Weesp
Recensie: Leeftijd vanaf 12 jaar. Uit de dagen van Jacoba van Beieren, dus ook uit den tijd van den St. Elisabethsvloed. Een echt goed oorlogsboek. Onze jongens zullen het met spannend genoegen lezen. 't Is historisch zeer betrouwbaar en er gaat opvoedende kracht vanuit. Het boek wijst op de vlijt en op de huiselijkheid van ons stoere voorgeslacht, iets wat in onze dagen zeker niet overbodig is. Godsdienstige beschouwing best. "Want ook in de donkere middeleeuwen heeft de Heere in deze landen Zijn kinderen gehad". Daarmee moeten onze jongens bekend gemaakt worden. Met warmte aanbevolen!
Bron: Boekbeoordeling van de Ned. Hervormden Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Met God voor 't recht

Met God voor 't recht Dit boek uit 1929 is een historisch verhaal over bezetting van Alkmaar in het jaar 1573.
Op 12 juli 1573 wordt Haarlem ingenomen door het Spaanse leger en komt onder Spaans gezag. Het verzwakte Spaanse leger rukt op naar Alkmaar.
Op 18 septmber 1573 is het de dag van de grote Spaanse aanval. Deze wordt afgeslagen en op 23 september 1573 worden de sluizen geopend en de dijken doorgestoken. De omgeving van Alkmaar komt onder water te staan. Het Spaanse leger blijft in de modder steken.
Op 8 oktober 1573 is de laatste Spanjaard vertrokken en kan Alkmaar feest vieren.
Auteur: J. Snoep Jr.
1e druk 1929
Uitgeverij: G.F. Callenbach, Nijkerk


Storm uit het zuiden

Storm uit het zuiden Dit boek is een historisch verhaal over de gebeurtenisen van 1830 - 1833, de Belgische Opstand. Het verhaal speelt zich af in Dordrecht en begint met het bezoek van de Prins van Oranje aan deze stad. Centraal staat de familie Rijkers.
In 1815, na de val van Napoleon, werd besloten dat de Noordelijke Nederlanden samen met de Zuidelijke Nederlanden en Luxemburg één grote staat zouden vormen, waarover Koning Willem I heersen zou. Vijftien jaar later zouden de Belgen zich echter weer onafhankelijk verklaren
In augustus 1830 braken in Brussel rellen uit wegens hongersnood, die een maand later werden gevolgd door zware gevechten en ongeregeldheden. Er kwam een Voorlopig Bewind bij dat de onafhankelijkheid uitriep.
Het Nationaal Congres van België koos als staatshoofd Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, die op 26 juni 1831 de troon besteeg. Kroonprins Willem (zoon van Willem II) reageerde daarop met de Tiendaagse Veldtocht, waarbij hij gedaan kreeg dat de voorwaarden voor de Belgische afscheiding werden gewijzigd. Het zou nog tot april 1839 duren voordat Nederland en België het eens werden en de Belgische Opstand als voltooid werd beschouwd.
Auteur: J. Snoep Jr.
1e druk 1934
2e druk 1939
3e druk 1941
Illustraties: Ir. M.C.A. Meischke
Uitgeverij: N.V. W.D. Meinema, Delft
Recensie: Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis. Korte inhoud: Henk en Geurt Rijkers zijn een paar Dordtsche jongens uit den tijd van Koning Willem I. Ze zien den Prins van Oranje, den held van Waterloo, als hij de oude Merwedestad bezoekt. De jongens ondervinden veel lief en leed. Ze hooren van de opstand der Belgen in 1830. Hun broer Anton trekt met duizenden andere vrijwilligers mee op, om de Belgen te gaan bevechten. Hoe leven Henk en Geurt mee met de spannende gebeurtenissen, waarvan ze hooren op school, in de stad en uit de brieven van Anton. Hoe vurig bidt Grootvader Rijkers voor het behoud van zijn kleinzoon, die ginds op het slagveld omringd is van zoo vele gevaren. Hoe verheugt zich ook de oude dominee Van Rooten, als Anton eindelijk behouden weerkeert. God maakt alles wel. Algemeene op- of aanmerkingen: Voor dit degelijke, leerrijke en boeiende jongensboek niets dan lof. De schrijver, die weet op wat voor wijze hij onze jongens vangen moet, heeft opnieuw door dat gezond Christelijke werk onze jeugd aan zich verplicht. Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Bron: Boekbeoordeling van de Ned. Hervormden Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Toen 't stormde in Dordt

Toen 't stormde in Dordt< Toen 't stormde in Dordt< Dit boek is een historisch verhaal over de gebeurtenisen in Dordrecht ten tijde van de opstand onder leiding van de Prins van Oranje. Centraal staat de familie Meeuwsen.
Auteur: J. Snoep Jr.
1e druk 1928
Illustraties: J.H. Isings jr.
Uitgeverij: G.F. Callenbach, Nijkerk


Arme Tinus

Arme Tinus Auteur: J. Snoep Jr.
Illustraties: G.J. van Overbeek
Uitgeverij: J.M. Bredée, Rotterdam


Langs hellend vlak

Langs hellend vlak Een roman die zich afspeelt in Den Haag
Auteur: J. Snoep Jr.
1e druk 1930
Uitgeverij: Callenbach, Nijkerk


Ds. J.E. Vonkenberg, een levensbeeld

Ds. J.E. Vonkenberg, een levensbeeld Domine Vonkenberg, geboren 23 oktober 1869 en overleden 5 juli 1934, was "stichter van den Nederlandschen bond van jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag".
Een boek, waarmee we met zeer veel genoegen kennis maakten. Wat heeft Ds. Vonkenberg over velerlei gaven beschikt. Wat heeft hij veel gewerkt. Hoe gansch anders was hij dan hij leek! Hoeveel gevoeliger, warmer, hartelijker. Wat is die man in zijn leven verkeerd, weinig begrepoen geworden. Men leze deze kostelijke levensbeschrijving en worde daardoor ook geprikkeld tot ingespannen arbeid, zoolang het dag is, zooals bij Ds. Vonkenberg het geval was.
Recensie van Ds. J. v.d. Sluis in de Goudsche kerkbode van 11 januari 1935.
Auteur: J. Snoep Jr.
Illustraties:
Uitgeverij:


Hoe 't groeide in Dordt

Hoe 't groeide in Dordt Een kwarteeuw evangelisatiearbeid van de geref. Kerk van Dordrecht 1921 - 1946.
Auteur: J. Snoep
Oktober 1946
Uitgeverij: N.V. W.D. Meinema, Delft


Onze koningin-moeder

Onze koningin-moeder Bij de herdenking van den dag dat hare majesteit voor 50 jaren naar Nederland kwam. 7 januari 1879 1927.
Auteur: J. Snoep Jr.
Illustraties:
Uitgeverij: G.F. Callenbach, Nijkerk