Dominee Snoep

In de stamboom Snoep komen een aantal predikanten voor.De eerste Snoep die we als predikant tegenkomen is Jan Snoep, gedoopt te Goes op 8 maart 1634. Als student in de theologie - gelijk destijds gebruikelijk was - latiniseerde hij zijn naam als Johannes Snoupsius. Na zich aan de Latijnse school tot de studiŽn voorbereid te hebben werd hij op 23 april 1661 bij de Classis van Walcheren als proponent toegelaten en 5 mei daaraanvolgend bij diezelfde Classis als predikant bevestigd voor de dienst op de vloot, met welke hij, als geplaatst op het schip "Vlissingen", onder commandeur Cornelis Evertsen, in zee stak. De vlootvoogd was Michiel Adriaansz. de Ruijter. De vloot maakte een reis naar de Middellandse Zee om de roofzucht van de Barbarijse zeerovers te beteugelen. Van de reis teruggekomen gaf hij 2 april 1663 aan de Classis van Walcheren verslag van zijn dienst op de vloot. Hij werd vervolgens op 21 oktober 1663 tot predikant te Arnemuiden beroepen en 11 november aldaar bevestigd, doch overleed reeds 30 december 1667 in Arnemuiden.
Zie verder ook: "Nehalennia", Zeeuwsch Jaarboek 1849, blz. 103;
Kist en Moll, kerkhistorisch archief, D.1, blz. 345-363;
Kesteloo, Geschiedenis van Arnemuiden, blz. 290.Pieter Snoep werd geboren op 22 november 1861 te Goes. Hij was de vijfendertigste predikant in Waarde (Zld). Eerder was hij predikant te Linschoten en Aagtekerke. Beroepen van Aagtekerke. Hij heeft zijn intrede gedaan de 1e november 1896 met Ezech. 3 :14, na des voormiddags in zijn ambt bevestigd te zijn door de consulent Ds. J. Willemse, predikant te Kruiningen met Hand. 1: 8. Hij is vertrokken naar Elst de 28e juli 1912 na afscheid gepredikt te hebben met een leerrede uit 1 Petrus 5 :10 en 11.
Op 28 september 1919 doet hij intrede in de Reformatorische Gemeente Nuenen alwaar hij reeds op 31 oktober 1919 aan een hartverlamming overlijdt.

Hij heeft onder andere twee zonen: Cornelis Andries en Johannes Pieter (zie foto hieronder) die beiden ook predikant zijn geweest.
Cornelis Andries heeft onder andere een zoon Pieter Cornelis die ook predikant was. Van hem vonden we een bericht van overlijden op de site van de Confessionele Vereniging. Op 1 maart 2001 schreef Ds. J. ter Steege hier iets over.Marinus Willem Snoep, geboren op 19 november 1864 te Middelburg was predikant. Van hem weten we op dit moment nog niet zoveel.Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid

Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid Ds. A. Snoep Naar aanleiding van het overlijden van Ds. Alexander Snoep is dit boekje verschenen. Een levensschets met predikaties en een verslag van de begrafenis. In het "Woord vooraf" schrijft L. Snoep - Verwoerd, zijn vrouw:
"Het is met enig aarzeling dat ik gehoor geef aan het verzoek van velen, een boekje te laten verschijnen ter nagedachtenis aan het ambtelijk werk van mijn geliefde man ds. A. Snoep. Degenen die mijn man gekend hebben, zullen even goed als ik weten hoe wars mijn man was van persoonsverheerlijking."
Zij eindigt het voorwoord met:
"Het is mijn wens, dat deze uitgave moge dienen tot verhoging van de Naam van Hem, Wiens Woord bestaat in der eeuwigheid, het Evangeliewoord dat mijn man heeft mogen bedienen. Want: "Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; men loov'Hem vroeg en sp‚." Deze woorden uit Psalm 72:11 werden, overeenkomstig zijn wens, gezongen aan het graf."
Uitgeverij: Den Hertog B.V., Houten
ISBN: 90 331 0646 9

Van de overzijde van de Jordaan Ds. Alexander Snoep was van 13 december 1978 tot en met 23 juli 1986 voorganger van de gereformeerde gemeente Amsterdam Noord. In 1985 mocht deze gemeente herdenken dat zij 50 jaar geleden - op 23 oktober 1935 - werd geïnstitueerd. Ter gelegenheid daarvan verscheen een boekje met als titel "Van de overzijde van de Jordaan". Ds. Alexander Snoep schreef het 'Ten geleide' en geeft een korte schets van het ontstaan van deze Gereformeerde Gemeente. Hij stelt dat de historie van deze Gereformeerde Gemeente uniek genoemd mag worden. Immers, het was geen liefhebberij van de voorgeslachten om een eigen gemeente te stichten. Er was wel liefde, namelijk tot God en Zijn dienst. En dat vanuit en door de liefde Gods om het eeuwig welbehagen. Daar liggen, zo stelt ds. Snoep, de wortels van de gemeente van Christus, gegrond op Zijn gezegend Borgwerk. Door de Heilige Geest werd gewerkt, dat een geordend kerkelijk leven onder leiding van de ambten door Christus ingesteld, alleen maar heilzaam kan zijn voor het Sion Gods en dat mede de oproep tot waarachtige bekering tot zegen strekt. De regelmatige Woord- en Sacramentsbediening is dan ook velen tot rijke zegen mogen zijn.
Ds. Snoep woonde ten tijde van het schrijven in Oudemirdum waar hij predikant was. Hij eindigt zijn 'Ten geleide' met:
Wie wijs is, merk' die dingen,
En geev' verstandig acht
Op 's Heeren handelingen,
Zo vol van gunst als macht. (ps. 107 : 22).Job, aanklager en gedaagde

Job, aanklager en gedaagde Op de achterkant van dit boekje staat:
Het boekje bevat de weergave van een serie preken over het boek Job, gehouden in 1978. Het is ontstaan uit de pastorale praktijk, want zolang er lijden is, vooral lijden zonder aanwijsbare schuld, blijven de vragen.
De schrijver heeft gepoogd speciaal de spanning in de teksten, die genomen zijn uit gedeelten van het boek Job, die weer nieuwe gedachten of gedachtenuances naar voren brengen, te laten uitkomen.
Over de auteur is het volgende opgenomen:
Ds. H. Snoep, geboren in 1926, studeerde theologie in Utrecht en ZŁrich. In 1951 was hij vicaris in de Hervormde Gemeente van 's-Gravenhage. In 1954 predikant te Naarden, in 1960 te Middelburg en sinds 1965 te Den Haag in de wijkgemeente rondom de Pauluskerk.
Auteur: H. Snoep
Uitgeverij: Boekencentrum B.V., 's-Gravenhage
ISBN: 90 239 1425 2Ds. J.P. Snoep

Ds. J.P. Snoep In de archieven van de provincie Groningen bevindt zicht een foto van Ds. J.P. Snoep. Hij was van 1919 tot 1924 predikant in Ten Boer.
Foto: Bouchier
Collectie: RHC Groninger Archieven
Tg 30k, inv.nr. 75